A

ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาสินเชื่อภายใน 60 นาที กรณีเอกสารการสมัครครบถ้วนและสามารถติดต่อเพื่อยืนยันข้อมูลการสมัครตามเบอร์ที่แจ้งไว้ได้ (ติดต่อลูกค้าที่เบอร์ส่วนบุคคล และติดต่อฝ่ายบุคคลหรือหัวหน้างานที่เบอร์ที่ทำงานได้)

A

รถจักรยานยนต์ทั่วไป สามารถเลือกระยะเวลาผ่อนได้สูงสุด 3 ปี

รถบิ๊กไบค์ สามารถเลือกระยะเวลาผ่อนได้สูงสุด 4 ปี

ทั้งนี้ ลูกค้าควรพิจารณาระยะเวลาการผ่อน โดยให้เงินผ่อนเหมาะสมกับที่ลูกค้าสามารถชำระได้ในแต่ละเดือน

A

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ

A

สำหรับรถจักรยานยนต์ทั่วไป: อัตราเงินดาวน์เริ่มต้นที่ 0% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและรุ่นรถที่เลือก และคุณสมบัติของผู้สมัครด้วย

สำหรับรถบิ๊กไบค์: ลูกค้าสามารถเลือกดาวน์เริ่มต้นได้ที่ 15% มีผู้ค้ำประกัน และ 20% ไม่มีผู้ค้ำประกัน (สำหรับยี่ห้อและรุ่นที่กำหนด) กรณีราคารถตั้งแต่ 900,000 บาทขึ้นไป ดาวน์ 20% มีผู้ค้ำ และดาวน์ 25% ไม่มีผู้ค้ำ ซึ่งกรณีที่ลูกค้าเลือกวางเงินดาวน์สูง ก็จะสามารถทำให้เงินผ่อนที่ต้องผ่อนต่อเดือนมีจำนวนน้อย กว่าการที่เลือกวางเงินดาวน์น้อย

A

การพิจารณาจำนวนวงเงินที่ลูกค้าได้รับ จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละท่าน

A

สามารถยกเว้นผู้ค้ำประกันได้ โดยติดต่อตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ที่เป็นสมาชิกของกรุงศรี ออโต้ และจะมีเจ้าหน้าที่สินเชื่อให้คำแนะนำอีกครั้ง

A

บริษัทแบ่งอัตราดอกเบี้ยของรถบิ๊กไบค์ตามราคารถ และจำนวนซีซี โดยมีอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นพียง 4% ต่อปี

A

สำหรับรถจักรยานยนต์ทั่วไป รายได้รวมของผู้สมัครต้องไม่น้อยกว่า 3 เท่าของเงินผ่อนต่อเดือน

สำหรับรถบิ๊กไบค์ รายได้รวมของผู้สมัคร ต้องไม่น้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือน และต้องไม่น้อยกว่า 3 เท่าของเงินผ่อนต่อเดือน

ทั้งนี้ลูกค้าสามารถทดลองประมาณการคำนวณเงินผ่อนต่อเดือน คลิกเพื่อคำนวณสินเชื่อ

A

ลูกค้าสามารถขอคำปรึกษาเรื่องการยื่นขอสินเชื่อจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของกรุงศรี ออโต้ ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ

A

สะดวกรวดเร็ว สามารถดำเนินการและทราบผลการขอสินเชื่อที่ร้านตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ได้ทันที

อัตราดอกเบี้ยไม่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคาร

มีบริการหลังการขายในเรื่องการแจ้งเตือนการต่อประกัน, พรบ. หรือภาษีประจำปี

A

กรณีที่ลูกค้ายังไม่มั่นใจว่าจะชอบหรือไม่ชอบการขี่บิ๊กไบค์ ลูกค้าก็สามารถเลือกซื้อบิ๊กไบค์มือสองมาขี่ก่อนได้ หากรู้สึกว่ามันใช่ ลูกค้าก็สามารถพิจารณาซื้อบิ๊กไบค์มือหนึ่งมาแทนบิ๊กไบค์คันเดิมได้ หรือในกรณีที่ลูกค้ามีความมั่นใจและมีความชื่นชอบในการขี่บิ๊กไบค์ ลูกค้าก็สามารถเลือกซื้อบิ๊กไบค์มือหนึ่งได้ทันที