ติดต่อ กรุงศรี ออโต้

02-740-7400

คำถามที่พบบ่อย
 1. มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 65 ปีบริบูรณ์
 2. ลูกจ้างพนักงานบริษัท
  • รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท / เดือน
  • อายุงาน 1 ปีขึ้นไป
  • มีสลิปเงินเดือน (ในกรณีไม่มีสลิปเงินเดือน ต้องมีหนังสือรับรองเงินเดือน และสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน)
 3. ข้าราชการ (เฉพาะบางหน่วยงาน ที่บริษัทฯ กำหนด) / พนักงานรัฐวิสาหกิจและลูกจ้างประจำ
 4. อาชีพอื่นๆ
  • คนในพื้นที่ วงเงินดาวน์เพียง 10% (เฉพาะพื้นที่ที่บริษัทกำหนด)
  • คนนอกพื้นที่ / ต่างจังหวัด วางเงินดาวน์เริ่มต้น 15%
  • มีหลักฐานแสดงที่มาของรายได้ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้
 5. เคยมีประวัติการผ่อนชำระค่าสินค้า หรือสินเชื่อประเภทต่าง ๆ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยไม่มีประวัติการค้างชำระ
 6. เคยเป็นลูกค้าของ กรุงศรี ออโต้ หรือ เดิมชื่อ บมจ.จีอี แคปปิตอล ออโต้ ลีส
 1. พนักงานที่มีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือน หรือผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด ต้องมีผู้ค้ำประกัน
 2. กรณีไม่ได้ถือสัญชาติไทย ต้องมีผู้ค้ำทุกกรณี
 • ดาวน์เริ่มต้นที่ 15% (มีผู้ค้ำประกัน)
 • ดาวน์ 20% ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน (เฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย)
 1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 3 ฉบับ
 2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 3 ชุด
 3. เอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ (ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน)
 4. สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม
โดยปกติเอกสารตามด้านบนก็เพียงพอต่อการพิจารณาสินเชื่อ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ โดยทางเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อจะแจ้งให้ทราบ หากต้องการเอกสารเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

ติดตามเราได้ที่